AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 del Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l' entitat propietària del lloc web ubicat a l'adreça d'Internet WWW.CARNICASSUNYER.COM

TITULAR DE LA PÀGINA WEB

Denominació social: CARNICAS SUÑER S.A
CIF: A07174709
Domicili: CARRETERA MANACOR - FELANITX KM 0.10 07500 MANACOR, BALEARES
Adreça de correu electrònic: comercial@carnicassunyer.com
Telèfon: 971550222
INSCRIT EN EL REGISTRE MERCANTIL ILLES BALEARS AL TOM 1741, FOLI 186, FULL 10831, LLIBRE, SECCIÓ 8, Activitat: venda a l’engròs d’alimentació

Per navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per registrar-se i poder accedir als serveis oferts per WWW.CARNICASSUNYER.COM, s'hauran d'acceptar les condicions de servei i ús de la pàgina web:

 1. L'usuari i/o client assumeix les presents condicions generals de servei.
 2. Si l'usuari i/o client no accepten les presents condicions, no poden fer ús d'aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix CARNICAS SUÑER S.A.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

 1. Les presents Condicions d'Ús regulen l'accés i utilització de la pàgina web WWW.CARNICASSUNYER.COM. La utilització d'aquesta web li atribueix la condició d'usuari des de l'accés i inici de la navegació per la mateixa. Des del moment d'accés a qualsevol dels seus continguts l'usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L'usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l'entitat a la web a la qual s'accedeix.
 2. A través de la pàgina web, WWW.CARNICASSUNYER.COM facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversa informació i serveis.
 3. L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei i amb el que disposen les presents Condicions Generals
 4. Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l'accés a la informació de la pàgina web, no s'exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, CARNICAS SUÑER S.A condiciona la utilització d'alguns dels Serveis, oferts a la web, al previ ompliment del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l'Usuari. L'esmentat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, si escau, el regulin.
 5. L'usuari s'obliga a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web WWW.CARNICASSUNYER.COM.
 6. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 7. Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui malmetre, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir una normal de la mateixa per altres Usuaris.
 8. L'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin a la web.
 9. L'usuari s'obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
 10. No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del web. No utilitzar continguts i en particular informació obtinguda a través del web per remetre publicitat o enviar missatges amb dades personals de tercers.
 11. Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l'entitat, els seus proveïdors o tercers.
 12. Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i en general està prohibit de manera expressa l'ús de qualsevol contingut del qual no sigui titular l'usuari.
 13. L'usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de 'spam' en l'ús o com a conseqüència de l'ús de la web o de les informacions i serveis amb fins de venda o altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones. Té prohibit així mateix enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, i utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través del web.
 14. L'entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d'acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

MODIFICACIONS

L'entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l'entitat, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L'entitat no és responsable de l'contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des del web de l'entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l'entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l'entitat l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L'usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l'entitat sobre la pàgina i / o els seus continguts.

L'entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d'acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la mateixa.

NOTIFICACIONS

A l'efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l'entitat i l'Usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic comercial@carnicassunyer.com. Les comunicacions de l'entitat a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportades per aquest últim al registrar-se a la pàgina web WWW.CARNICASSUNYER.COM L'Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i / o la contractació dels serveis oferts en la mateixa, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ A FUR

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.