Política de privadesa

1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 1. A efectes del disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, CARNICAS SUÑER S.A. informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes a la web per i per a CARNICAS SUÑER S.A., que roman sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d’informació i prestació dels serveis oferts a la pàgina web. L’esmentat fitxer es troba inscrit al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades.
 2. El client accepta expressamente la inclusió de les dades recollides durant la navegació per la pàgina, o proporcionades mitjançant la complimentació de qualsevol formulari, així com les derivades d’una possible relació comercial, al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal esmentat a l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i a cada lloc de la web en què se sol·licitin les dades esmentades, el client serà informat, bé sigui mitjançant un enllaç, o bé amb la inclusió de les mencions oportunes en el mateix formulari, de caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades. A qualsevol client que decideixi registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa, li sol·licitam les dades necessàries per a les finalitats a les quals està destinada l’empresa, que és la venda dels serveis i productes de la nostra empresa.
 3. El client podrà exercir, respecte de les dades recollides en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999 i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultàs pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos assenyalats. Els drets referits al paràgraf precedent podran exerxir-se per cada client a través d’un formulari de sol·licitud de cancel·lació que ens haurà de demanar per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a l’adreça següent: CARNICAS SUÑER S.A., amb domicili a la CARRETERA DE MANACOR - FELANITX KM 0.10, CP: 07500, MANACOR, adjuntant en ambdós casos una fotocòpia del DNI del client.
 4. CARNICAS SUÑER S.A informa que si un CLIENT es vol registrar a WWW.CARNICASSUNYER.NET se li demanaran tota una sèrie de dades de complimentació obligatòria tal com ja hem comentat anteriorment, per la qual cosa si no s’aporten aquestes dades, no tendrà lloc l’alta a la pàgina web de CARNICAS SUÑER S.A. Serà obligació de tots els clients garantir que la informació que s’hi aporti sigui exacte i que estigui actualitzada.
 5. El CLIENT accepta que WWW.CARNICASSUNYER.NET pugui utilitzar cookies i fer seguimient de la IP de l’usuari amb la finalitat de recollir dades a efectes estadístics.
 6. CARNICAS SUÑER S.A es compromet en la utilització de les dades incloses al fitxer esmentat anteriorment, a respectar la seva confidencialitat i a usar-les d’acord amb la finalitat del fitxer, així com donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert pel Reial Decret 1720/2007 pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la LOPD.
 7. Les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers automatitzats de CARNICAS SUÑER S.A. Aquesta sociedad és la titular i responsable dels seus propis fitxers, els quals, segons la normativa vigent, es troben degudament registrats al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades. Als formularis del registre on es recullin dades de caràcter personal s’assenyalaran els distints camps en què la complimentació és necessària per realitzar el registre corresponent. Així, llevat que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s’indiqui una altra cosa.
 8. El tractament automatitzat al qual seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web (inclosos, a aquests efectes, els que siguin facilitats pels clients per a la publicació d’anuncis), té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual en el seu cas establerta amb el propietari d’aquesta pàgina web. 
 9. El client podrà exercir els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999 i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultàs pertinent i podran exercir-se per carta i correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a l’adreça següent: CARRETERA DE MANACOR - FELANITX KM 0.10, CP: 07500, MANACOR, adjuntant en ambdós casos una fotocòpia del DNI del client. En cas que els drets s’exerceixin per correu electrònic, haurà de complimentar les mateixes dades i remetre’s a l’adreça electrònica: comercial@carnicassunyer.es / atencionalcliente@carnicassunyer.es
 10. El consumidor particular accepta que la web WWW.CARNICASSUNYER.NET pugui utilitzar cookies. Tot això de conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 24/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’article 4 del Reial Decret 13/2012, amb la seva nova redacció, que es regula en la política de cookies.
 11. En cas que el client decideixi proporcionar-nos dades de caràcter personal, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers automatitzats de CARNICAS SUÑER, S.A. Aquesta entitat és la titular i responsable dels seus propis fitxers, els quals, conforme a la normativa vigent, es troben degudament registrats al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades. Als formularis del Registre on es recullin les dades de caràcter personal, s’assenyalaran els distints camps en què la complimentació és necessària per realitzar el registre corresponent. Així, llevat que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s’indiqui una altra cosa.
 12. El tractament automatitzat al qual seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web (inclosos, a aquests efectes, les que siguin facilitades pels clients per a la publicació d’anuncis), té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual en el seu cas establerta amb l’entitat propietària d’aquesta pàgina web.
 13. Les dades aportades també seran utilitzades per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis:

  - Quant a la recepció de butlletins informatius, les dades aportades només seran utlitzades per gestionar l’enviament d’aquest butlletí.

  - Vostè autoritza l’enviament de publicitat respecte dels nostres serveis i productes de manera que les seves dades seran només utilitzades per gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. En el cas de les adreces de correu electrònic o formulari de contacte de la pàgina web, les dades que ens proporcioni a través d’aquests correus, seran utilitzades exclusivament per atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Tot això de conformitat amb l’article 22.1 i 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’article 4 del Reial Decret Llei 13/2012, amb la seva nova redacció.

 14. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això, l’entitat revelarà a les autoritats públiques compentents les dades personals o qualsevol altra informació que estigui al seu poder o sigui accesible a través de sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades als fitxers de titularitat CANICAS SUÑER S.A., fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l’empresa, exclusivament a les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives judicials.